Magyar HonvédségMH BORNEMISSZA GERGELY2. FELDERÍTŐEZRED
A Magyar Honvédség MH BORNEMISSZA GERGELY2. FELDERÍTŐEZREDRendeltetés

A Magyarország szuverenitása, területi és légtérintegritása védelméhez, valamint a szövetségi rendszerekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges - az ezredre háruló - katonai képességek kialakítása és fenntartása, továbbá az ezekhez szükséges feltételrendszer biztosítása.

A MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred hadműveleti-harcászati alkalmazhatóságának és képességeinek összehangolt és folyamatos fejlesztése béke- és a békétől eltérő időszakban.

A szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő egyéb katonai kötelezettségek teljesítéséhez való hozzájárulás, a kollektív védelmi, békefenntartói és humanitárius feladatokban való részvétel. A külföldi feladat-végrehajtásra tervezett ideiglenes katonai szervezetek felderítőfeladatainak tervezésében és végrehajtásában való részvétel.

Történet

1949. április l-én alakult meg a 2. Önálló Lövészzászlóalj átszervezésével felállított 1. Páncélos Felderítő Zászlóalj, amely a Magyar Honvédség (MH) Bomemissza Gergely 2. Felderítőezred jogelődjének számít.
Még ugyanabban az évben szervezeti és strukturális változások miatt hadrendi fedőszáma 83. Felderítő Zászlóalja (FZ) változott (MN 6324) és a 7. Gépkocsizó Lövész Hadosztály alárendeltségébe került.


Békehelyőrségei az említett időszakban: megalakulásakor Esztergomtábor majd Piliscsaba, és Pétervásár, 1950-51-ben a miskolci laktanya, 1951-55-ben az esztergomi laktanya, 1956-60 között a gyöngyösi laktanya, majd 1961-től a Hatvan-Nagygombosi laktanya.
A 83. FZ 1950-ben és 1952-ben tiszti és tiszthelyettesi állományának részleges átadásával részt vett a 12. valamint a 2. FZ-ak felállításában.
Az első csapatzászlót 1951. december 21-én kapta.


Az első felderítő kiképzés 1950. november l-én kezdődött. Az 1960-as években a sorállomány kiképzésének folytatása mellett megkezdődött a kétéves tartalékos felderítőtiszt-képzés.
Az 1962-es átszervezéseket követően már Magyar Néphadsereg (MN) 24. Felderítő Zászlóaljként (MN 3855) diszlokált Egerben a Dobó István Laktanyába. A kétéves tartalékos felderítő tiszt-képzés 1971-es megszünése után létrehozták az MN színtü felderítő hivatásos altisztek képzését, valamint 1991-ig Egerben folyt a felderítő katonák át- és továbbképzése.
1991. megnevezése MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj-ra változott.


2007 elején megkezdődött a FZ átcsoportosítása Debrecenbe, ahol 2018. január 1-ig a MH 5. Bocskai István Lövészdandár alárendeltségében szolgált. Ekkor önálló szervezeti elemmé a MH 24. Bomemissza Gergely Felderítő Ezreddé alakult. Hivatalos megnevezése 2023. január 1-től Magyar Honvédség Bomemissza Gergely 2. Felderítőezredre változott.

Parancsnoki ÁLLOMÁNY
Kreácsik Ákosalezredesezredparancsnok
Kévés Zoltánalezredesparancsnokhelyettes
Ster Ferencőrnagyparancsnokhelyettes
Tóth Péteralezredestőrzsfőnök
Racskó Pétertörzszászlósmegbízott vezénylőzászlós